Přihlášení

 

Reklama

Reklama

Pravidla používání Psina.cz (dále jen pravidla)

 • Provozovatel serveru Psina.cz (dále jen Server) s internetovou adresou http://www.psina.cz a dalšími registrovanými doménovými jmény, tímto vydává podmínky a právní omezení používání. Provozovatel serveru je oprávněným provozovatelem a správcem Serveru (dále jen Správce). Správce poskytuje služby, které umožňují uživatelům prohlížet nebo hrát obrázky, videa, vtipy, tapety, online hry (dále jen Data) a vkládat na Server textové, obrazové informace (dále jen Data od uživatele). Služby Serveru umožňují tyto informace a data zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat. Při používání jednotlivých služeb a produktů může Server využívat nabízených služeb propojených serverů. Služby usnadňují uživateli i přístup na další servery provozované Správcem.
 • Uživatelem služeb Serveru je každá osoba, která Server používá, při využívání služeb tohoto Serveru přistoupila k těmto Podmínkám nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje nebo se již zaregistrovala v rámci služeb Serveru. Podmínkou pro vstup či využití služeb Serveru je přistoupení uživatele k Podmínkám. Uživatel, který před zveřejněním těchto Podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené Podmínky přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným Podmínkám. Přistoupením k Podmínkám uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení.
 • Při využití služeb Serveru je uživatel povinen při registraci uvést platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované správcem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a které jsou nutné pro zařazení Dat od uživatele do příslušné kategorie. Uživatel, který uvedl cizí e-mailovou adresu bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za škody, které tak způsobí jiné osobě, jejíž emailovou adresu při registraci uvedl jakož i za škody způsobené Správci. Správce nezodpovídá za zneužití jakékoliv e-mailové adresy jinou osobou v rámci registrace na Serveru. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.
 • Použité obrazové, fotografické a souborové Data na těchto stránkách jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů. Správci serveru nejsou vlastníkem autorských práv většiny Dat a nekladou si jakékoliv nároky na autorská práva ke zde uvedeným materiálům. Pokud jste autorem zde umístěného díla a myslíte si, že byly poskozeny vaše autorská práva, napište do kontaktu a dílo bude odstraněno.
 • Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb Serveru (z dat uživatelů nebo dat) ani z nich vytvářet odvozená díla. Všechny správcem zveřejněná data mohou být použita pouze k osobním účelům. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Správcem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb Serveru jinými osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Správcem.
 • Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby Serveru mohou zahrnovat propojení na jiné webové servery (dále jen Propojené servery). Správce nekontroluje Propojené servery a nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek Propojených serveru, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Propojených serverů, ani za žádné změny či aktualizace Propojených serverů. Správce také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek.
 • Na tomto Serveru nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kontaktním pojítkem je pouze e-mailová adresa uživatele. Je vyloučena možnost manipulace s vloženými daty uživatelů. Na přání uživatele (i bez udání důvodu), budou jím vložená data vymazána z databáze. Správce prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby Data od uživatelů zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
 • Uživatel bere na vědomí, že informace nebo Data od uživatelů, které dobrovolně poskytne vložením na Server mohou být použita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi Správce či jeho partnerů využívajících služeb Serveru a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami.
 • Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Původcem těchto e-mailů je Správce Serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany Správce. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel oznámit správci serveru prostřednictvím služby kontakty v menu.
 • Správce serveru neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé v některých částí internetových stránek diskusní fórum, chat, interní zprávy, atd. (dále jen Příspěvky), Správce je oprávněn tyto Příspěvky používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto Příspěvkům. a je oprávněn tyto Příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění Správce k příspěvkům nenáleží uživateli úplata.
 • Správce je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb Serveru jednotlivých uživatelů pro statistické účely. Je oprávněn informovat Propojené servery o statistických údajích týkajících se uživatelů služeb Serveru. Je oprávněn tyto informace zveřejňovat. Tyto sestavy nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku nebo popř. identifikován. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.
 • Správce nenese žádnou odpovědnost a neodpovídá za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním nebo nemožností využívat služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 • Správce neručí za správnost a úplnost informací na tomto serveru a neodpovídá za činnost uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají.
 • Správce je oprávněn odtajnit údaje uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených se Správcem, nebo proti Správci, aby byla chráněna či bráněna práva Správce nebo provozovatelů Propojených serverů nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů produktů Správce, poskytovaných v rámci tohoto Serveru nebo třetích osob.
 • Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.
 • Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Správcem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.
 • Služby Serveru mohou odesílat uživatelům Serveru zprávy formou elektronické pošty, touto formou uživatel dostává požadované informace. Správce je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o službách Serveru, funkcích, provozu, novinkách atd.
 • Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

For other - non czech people :)
 U must agree with this terms if u want using this page.

Wallpapers
 1. I do NOT own these wallpapers.
 2. YOU do not own these wallpapers.
 3. Whoever owns these wallpapers (probably the manufacturers) wouldn't want you to go spreading it around and using it for commercial reasons. Basically, USE IT JUST FOR DESKTOPS! Don't go selling it or anything.
 4. if YOU are author and you WANT delete your creation from site - contact us.


 
 
 • Spřátelené weby